Coşul meu
Mini Coş
Card Fidelitate

Regulamentul programului de fidelizare a instalatorilor

 

1. Organizatorul programului de fidelizare

1.1 Prezentul program de fidelizare a clientilor este organizat de către SC POLTERGEIST SRL, societate detinătoare a retelei de magazine Euro instal, având sediul în Municipiul Timişoara, str. Lacului , nr. 1, CUI RO11152462 inregistrată la ORC Timiş sub numărul J35/1090/1998, cod IBAN RO 63 BTRLRONCRT0411683401 deschis la BANCA TRANSILVANIA, Sucursala Timişoara, reprezentată legal prin dl. Dragotă Laurenţiu Nicuşor, societate denumită generic ,,organizatorul" în cadrul prezentului regulament.

 

2. Modalitatea de fidelizare

2.1 Programul de fidelizare se realizează prin emiterea de carduri de fidelitate nenominale, care vor fi acordate clientilor-persoane fizice, ale magazinelor Euroinstal.

 

3. Condiții privind eliberarea cardului de fidelitate. Aderarea la regulament

3.1 Cardul de fidelitate se emite gratuit oricărei persoane fizice ( instalator ) care achizitioneaza produse din magazinele Euro instal, solicită emiterea cardului, şi numai în măsura în care aceasta accepta conditiile impuse prin prezentul regulament.

3.2 Cardul de fidelitate nu este instrument de plata/credit şi este recunoscut ca generator de drepturi numai la nivelul organizatorului, in condiţiile prezentului regulament.

3.3 Cardul de fidelitate se va emite numai după şi în temeiul formularului de inscriere în programul de fidelizare, formular completat integral de către clientul solicitant. Necompletarea integrala, corectă şi lizibilă a tuturor rubricilor formularului dă dreptul organizatorului să refuse emiterea cardului de fidelitate. Prin completarea corespunzatoare a formularului de înscriere în programul de fidelitate,clientul aderă la termenii si condiţiile prezentului regulament.

3.4 Organizatorul va preda personal cardul catre clientul care a completat integral, corect și complet formularul de înscriere in programul de fidelizare.

 

4. Modul de funcționare al programului de fidelizare

4.1 Se va emite un singur model de card, şi anume - Cardul standard

4.2 Modul de funcționare al programului:

Programul de fidelizare începe prin achiziționarea de către persoana fizică (instalator), de produse comercializate de către organizator.
După efectuarea achiziției, la solicitarea clientului persoană fizică (instalator) și numai după completarea formularului de aderare la prezentul regulament, organizatorul trece la emiterea cardului de fidelitate.
Ca urmare a solicitării clientului, organizatorul va acorda acestuia dintâi un card prin intermediul căruia clientul (instalatorul) acumuleaza puncte in modalitatea descrisă mai jos.

Pentru fiecare achiziție de produse din cadrul magazinelor aparținând organizatorului, posesorul cardului va acumula un număr de puncte egal cu 10% din adaosul perceput de către organizator, pentru fiecare produs, după algoritmul 1 leu = 1 punct

Punctele astfel acumulate, pot fi folosite de către participant (instalator), în vederea achiziționării de produse comercializate de organizator, sau dau dreptul participantului la rambursare în numerar a contravalorii acestora.
Beneficiile pot fi cumulate, participantul având dreptul fie la rambursarea în lei a contravalorii punctelor, la posibilitatea achitării integrale sau parțiale a contravalorii produsului/produselor comercializate de către organizator.
Rambursarea către beneficiar (instalator), a contravalorii în bani a punctelor acumulate, se va face numai în temeiul unei dispoziții de plată emisă de către organizator, conținând în mod obligatoriu datele de identificare ale beneficiarului și purtând în mod obligatoriu semnătura acestuia.

Refuzul beneficiarului (instalatorului) de furnizare a datelor de identificare, precum și refuzul de a semna dispoziția de plată emisă de către organizator, duce la imposibilitatea de revendicare și/sau pierderea drepturilor dobândite în cadrul programului de fidelizare și excluderea beneficiarului din programul de fidelizare.

 


5. Durata programului de fidelizare

5.1 Prezentul program de fidelizare se desfășoară pe o perioada nelimitată de timp, organizatorul avand dreptul sa sisteze oricând acest program, prin postarea unui anunt pe site-ul propriu www.euro-instal.ro cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de data sistării programului. De la data sistarii, punctele acumulate de către clienții beneficiari (instalatori) și cardurile emise in cadrul programului işi pierd valabilitate, clienţii (instalatorii) nemaiavând nici unul din drepturile dobândite in cadrul programului de fidelizare.

5.2 Dacă intre tranzactiile efectuate de posesorul cardului trece o perioada mai lunga de 12 luni, cardul va fi dezactivat, clientul (instalatorul) pierzand punctele şi/sau reducerea acordata prin cardul respectiv.

 

6. Dreptul organizatorului de a modifica condițiile programului de fidelizare

6.1 Organizatorul are dreptul de a modifica oricând și așa cum considera oportun și/sau necesar, condițiile prezentului regulament și, implicit, ale programului de idelizare prin postarea unui anunt pe site-ul propriu www.euro-instal.ro , fără ca beneficiarul cardului de fidelitate să fie îndreptățit la a se opune sau a solicita despăgubiri.

 

7. Dreptul organizatorului in caz de fraudă sau abuz

7.1 În cazul utilizării frauduloase sau abuzive a cardului de fidelitate, organizatorul are dreptul să dezactiveze cardul de fidelitate folosit in scopurile nepermise enumerate-dar fără a se restrânge la cele enumerate-beneficiarul pierzând punctele şi/sau beneficiile acordate prin cardul respectiv.

7.2 În cazul in care beneficiarul cardului are un comportament care aducere atingere bunei functionari, patrimoniului, imaginii și/sau renumelui organizatorului, organizatorul are dreptul sa dezactiveze cardul de fidelitate folosit in scopurile nepermise menţionate-dar fără a se restrânge la cele enumerate-beneficiarul pierzând punctele şi/sau beneficiile acordate prin cardul respectiv și, totodata, organizatorul are dreptul să refuze includerea clientului in programul de fidelitate sau continuarea programului în beneficiul acestuia.

 

8. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului de fidelitate

8.1 In cazul pierderii, furtului sau distrugerii cardului de fidelitate, clientul (instalatorul) are dreptul sa se adreseze organizatorului in vederea inlocuirii cardului de fidelitate, beneficiarul păstrandu-și toate beneficiile obtinute in cadrul programului de fidelizare până la momentul pierderii, furtului sau distrugerii cardului anterior eliberat.

 

9. Protectia datelor cu caracter personal

9.1 Aderarea la programul de fidelizare desfașurat de organizator prin completarea si semnarea de catre client (instalator) a formularului de inscriere în program implică acordarea de către beneficiar al consimțământului său expres și neechivoc cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi si prelucra datele personale ale beneficiarului în scopuri de marketing, reclama și publicitate.

9.2 Stocarea, prelucrarea, folosirea si păstrarea datelor personale ale clientilor (instalatorilor) vor fi efectuate de catre organizator in temeiul prevederilor Legii nr. 190/2018 și Legii nr.677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. În acest sens, clientul are oricând drept de acces si de intervenție asupra datelor sale personale si totodata, are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și de a solicita, în scris, ștergerea acestora din evidenta organizatorului.

9.3 Beneficiarul are dreptul de a se adresa oricând organzatorului, printr-o cerere scrisa, datată și semnată, transmisă la adresa mentionată la art.1 de mai sus, in legatură cu orice chestiune legată de datele personale ale beneficiarului respectiv.

9.4 În cazul in care organizatorul este sesizat printr-o cerere scrisă, datată si semnată de către beneficiar, organizatorul urmeaza sa transmită clientului răspunsul său, prin orice mijloace de comunicare, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

10. Forța majoră

10.1 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul regulament.

10.2 La invocarea forţei majore, organizatorul este obligat să comunice beneficiarilor existenţa acestuia, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

11. Litigii

11.1 În cazul unor litigii apărute între organizator şi beneficiar, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

11.2 Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul organizatorului.

 

12. Alte clauze

12.1 Eventualele reclamaţii cu privire la desfăşurarea prezentului program de fidelizare se vor transmite organizatorului, în scris, la sediul acestuia astfel cum este stipulat în preambul, urmând ca organizatorul să soluționeze reclamația în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Răspunsul organizatorului, la reclamația primită, se va comunica beneficiarului prin orice formă de comunicare.

12.2 Programul de fidelizare se desfășoara pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului regulament, valabil pentru toti beneficiarii prezentului program